Ubezpieczenia mieszkań i domów

Ubezpieczenia mieszkań i domów

W ramach tego ubezpieczenia możemy ubezpieczyć:
– budynek od ognia i innych zdarzeń losowych jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, przepięcia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi.
– ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych jak wyżej
– ubezpieczenie ruchomości od kradzieży, przepięć i wandalizmu
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieszkania czy domu i jego użytkowania
– ubezpieczenie assistance
– ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków